Integracja sensoryczna

500 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 20

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe

Nasz instytut oferuje kierunek integracja sensoryczna studia podyplomowe, które pozwolą poznać teoretyczne i praktyczne metody terapii integracji sensorycznej. Słuchacz studiów podyplomowych uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia postępowania diagnostycznego oraz właściwego oddziaływania terapeutycznego. W ramach studiów podyplomowych słuchacz będzie mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców – praktyków, co pozwoli na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową. Studia przyczynią się do poszerzenia własnych kompetencji zawodowych.

Studia podyplomowe z integracji sensorycznej przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez ŚSW w Kielcach
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej (zobacz wzór)

UWAGA! Cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 700 zł

Cele

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z zagadnieniem integracji sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zaznajomienie się z dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Wyposażenie w wiedzę spełniającą wymagania metody integracji sensorycznej. Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Uzyskiwane uprawnienia

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce, a  także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program studiów podyplomowych

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie.

Kadra

Wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potrafią wykwalifikować wysokiej klasy terapeutów integracji sensorycznej.

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4100 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny obejmujący rejestrację bodźców sensorycznych, ich organizację oraz interpretację tak, aby mógł być wykorzystany w celowym i efektywnym działaniu podczas codziennego funkcjonowania każdego z nas i rozumienia otaczającego nas świata. Jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka m.in. w zakresie ruchu, koordynacji, emocji , uwagi i percepcji , ma wpływ na proces uczenia się.

Teoria integracji sensorycznej została zapoczątkowana przez dr A. Jean Ayres w latach sześćdziesiątych XX wieku, która wskazywała związek procesów integracji sensorycznej z procesem uczenia się. W miarę rozwoju człowieka procesy integracji sensorycznej powinny rozwijać się i doskonalić w sposób automatyczny i naturalny, a ich rezultatem powinno być efektywne działanie i reakcje adekwatne do wymogów otoczenia. W sytuacji nieprawidłowości w przebiegu procesów sensorycznych konieczne jest prowadzenie działań interwencyjnych, terapii w zakresie zaburzeń integracji sensorycznych celem ich korygowania, poprawiania lub/i kompensowania. Właściwa diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych oraz terapia integracji sensorycznej wymaga wiedzy z zakresu funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i znajomości zagadnień procesów integracji sensorycznej. Może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę.

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki integracji sensorycznej uczymy i rozwijamy się przez zmysły. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, a w trakcie studiów jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy, że wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności. Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej – dlaczego warto?

 • Prezentowanie najnowszych wyników badań i innowacji metodycznych istniejących współcześnie w omawianej dziedzinie
 • Wykwalifikowana kadra składająca się ze specjalistów integracji sensorycznej – terapeutów pracujących w placówkach oświatowych, pracowników naukowych, właścicieli gabinetów IS
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi urządzeniami technicznymi na zajęciach praktycznych w gabinecie integracji sensorycznej
 • Studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, a także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Liczne zajęcia praktyczne w gabinecie Integracji Sensorycznej
 • Warsztatowe opracowanie własnych pomysłów zajęć terapeutycznych, szeroki dostęp do materiałów i pomocy do prowadzenia diagnozy SI – karty, scenariusze i testy psychomotoryczne
 • Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna

Zajęcia hybrydowe

całość
4500 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników