Logopedia

515 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 15

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia logopedyczne są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele studiów logopedycznych

Celem studiów logopedycznych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwenci studiów podyplomowych

Absolwenci mają możliwość wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje możliwość zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia podyplomowe z logopedii – program

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna – projektowanie zajęć edukacyjnych
 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Elementy audiologii i foniatrii- anatomia i patologia narządu mowy
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Metodyka postępowania logopedycznego- konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią, afazją i alalią, autyzmem, dysfagią, dyzartrią
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Psychoterapia
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Neuropsychologia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii, z rozszczepem podniebienia
 • Techniki relaksacyjne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy
 • Przygotowanie do egzaminu

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 4 ratach semestralnych (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe z logopedii – dlaczego warto?

 • Doświadczona kadra praktyków, przekazująca specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz logopedii w interesujący i przystępny sposób
 • Poznanie konkretnych, sprawdzonych metod i technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną wypowiedzi
 • Możliwość nabycia szerokich kompetencji w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą umożliwiającą podejmowanie profesjonalnych, skutecznych działań logopedycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy
 • Wyposażenie słuchaczy w umiejętność samodzielnego korzystania z opracowań teoretycznych, wdrożenie do posługiwania się językiem specjalistycznym podczas formułowania diagnoz i opinii logopedycznych
 • Zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonych logopedów, tworzenie we współpracy z nimi własnych narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii
 • Zajęcia teoretyczne uzupełniane nagraniami filmowymi, pozwalającymi na łączenie nabywanej wiedzy z obserwacją podejmowanych przez logopedę konkretnych działań diagnostyczno-terapeutycznych
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych przypadków – uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego z prowadzącym, w celu  przedyskutowania konkretnych problemów, z jakimi borykają się w swojej praktyce zawodowej. Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia

Logopedia to nauka z pogranicza wielu dziedzin – korzysta z dorobku pedagogiki, psychologii, neurobiologii, lingwistyki i in. dyscyplin. W jej centrum zainteresowań znajdują się zakłócenia i zaburzenia procesu porozumiewania się, sposoby zapobiegania ich powstawaniu, metody ich niwelowania, a w przypadku utraty już nabytych umiejętności – ich restytuowanie. Interdyscyplinarność tej nauki sprawia, że w toku studiów słuchacze uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin, przygotowując się do pracy logopedycznej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Zajęcia logopedyczne w KIRE

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji organizuje zajęcia z zakresu logopedii od 2016 roku. Absolwenci kolejnych edycji studiów zdobywają tu gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu pracy logopedycznej i są zatrudniani zarówno w placówkach oświatowych, jak i w ośrodkach służby zdrowia

Efekty kształcenia z zakresu terapii logopedycznej

Efektem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych. Studia przygotowują do pracy  w placówkach oświatowych i służby zdrowia, dają również możliwość rozpoczęcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Logopedia

Zajęcia hybrydowe

całość
5000 zł
4 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników