Pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

475 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 1

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy studiów podyplomowych pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Studia podyplomowe pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo – terapeutyczna skierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele

Celem studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową.

Absolwenci studiów pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Program studiów

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka nauczania, wychowania i opieki w podmiotach leczniczych i w nauczaniu indywidualnym
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z  niepełnosprawnością ruchową,
 • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Pedagogika terapeutyczna i paliatywna
 • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
 • Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 • Trening umiejętności opiekuńczo- wychowawczych
 • Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej

Uprawnienia pedagoga specjalnego

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oferowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Absolwenci studiów z pedagogiki specjalnej  uzyskują szereg uprawnień, które pozwalają im na prowadzenie działań edukacyjnych i terapeutycznych w specyficznych środowiskach:

 • Uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych: 
 • Praca w szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych: 
 • Uprawnienia do prowadzenia wczesnej interwencji:

Wszechstronne przygotowanie jakie posiadają nasi absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej pozwalają im skutecznie wspierać edukację i rozwój dzieci i młodzieży w specjalnych warunkach zdrowotnych. 

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Zajęcia hybrydowe

całość
4000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników