Profilaktyka i terapia uzależnień

385 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 1

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Osoby, które chcę zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w roli terapeuty w instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zagrożeniom wśród młodych ludzi. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień.

Cele

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Absolwenci

nabywają wiedzę teoretyczną z zakresu psychoprofilaktyki, psychopatologii, diagnozy i terapii uzależnień oraz praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z pacjentem indywidualnym, grupą, rodziną.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Program

 • Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Etyka personalistyczna w szkole
 • Terapia uzależnień dzieci i młodzieży
 • Terapia uzależnień dorosłych
 • Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji
 • Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Interwencje kryzysowe i umiejętności interpersonalne w pracy terapeutycznej
 • Podstawy psychologii społecznej i klinicznej
 • Psychologia uzależnienia
 • Psychopatologia zaburzeń
 • Elementy pedagogiki specjalnej i leczniczej
 • Diagnostyka i pedagogika uzależnień

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Opiekun kierunku

Weronika Tylutki

weronika.tylutki@kire.pl

605 061 844

Studia podyplomowe - Profilaktyka i terapia uzależnień

Zajęcia hybrydowe

całość
4000 zł
2 semestry 06-04-2024

Opinie uczestników