Psychotraumatologia

308 godz. dydaktycznych – 60 godz. case study

Edycja 2

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych. Program studiów kładzie nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości. Studia przygotowują praktycznie do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych tj., katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne, powodzie, choroby, śmierć bliskich, epidemie oraz wywołane przez innych ludzi tj. przemoc fizyczna i psychiczna, mobbing, dyskryminacja, gwałt i inne.

Cele

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu psychotraumatologii.

Absolwenci

studiów podyplomowych nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa (kod zawodu: 229910 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r.)

Program

 • Psychotraumatologia
 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia
 • Psychotraumatologia stresu
 • Typy oddziaływań w psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Wczesna interwencja psychotraumatologiczna
 • Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
 • Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
 • Terapia narracyjna w traumie psychicznej
 • Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
 • Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
 • Przetwarzanie poznawcze
 • Podstawy terapii EMDR
 • Krótkoterminowa terapia eklektyczna
 • Procedura przedłużonej ekspozycji PE
 • Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna w traumie

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Opiekun kierunku

Weronika Tylutki

weronika.tylutki@kire.pl

511 713 487

Studia podyplomowe - Psychotraumatologia

Zajęcia online


4000 zł
2 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników