Resocjalizacja z socjoterapią

505 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 3

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Osoby posiadające dyplom studiów magisterskich lub licencjackich, przede wszystkim pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologicznych, pracownicy przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych, aresztów śledczych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, a także pracownicy agencji ochrony.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedze i umiejętności pozwalających na skuteczne działania resocjalizacyjne i profilaktyczne. Absolwent powinien skutecznie reagować na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, socjoterapią i resocjalizacją.

Absolwenci

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Otrzymają oni świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią – program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne systemy
 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Streetworking
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Trening interpersonalny i relaksacyjny

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Kwalifikacje zawodowe i ścieżka kariery

Studia zapewniają ciekawą i jednocześnie nietypową ścieżkę kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych możliwe jest ubieganie się o pracę w formacjach mundurowych takich jak policja, straż pożarna, więzienna i miejska. Oprócz tego kwalifikacje uzyskane w zakresie resocjalizacji na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią mogą zostać wykorzystane w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i pozostałych placówkach resocjalizacyjnych.

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią – dlaczego warto?

 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów – uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
 • Możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów praktycznych, przeprowadzanie badań społecznych, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych. Dodatkowo program zajęć zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, humanistyki, nauk społecznych i bezpieczeństwa. Na takiej specjalności świetnie odnajdą się również osoby zainteresowane resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.

Pedagogika resocjalizacyjna – studia podyplomowe

Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych. Terapia zajęciowa w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wymaga niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i metodyki, którą uzyska każdy uczestnik studiów na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. W zakresie resocjalizacji absolwent uzyska umiejętność analizy zjawisk związanych z formami niedostosowania społecznego, niezbędną w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach kuratorskich.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Resocjalizacja z socjoterapią

Zajęcia hybrydowe

całość
5000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników