rozwiń wszystkie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla  pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

  • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu.
  • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez College Medyczny w Kielcach (zobacz wzór).

UWAGA! Cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 500 zł

Cel

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z zagadnieniem Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Zostaniecie Państwo wyposażeni w wiedzę spełniającą wymagania metody Integracji Sensorycznej. Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Kadra

Wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potrafią wykwalifikować wysokiej klasy terapeutów integracji sensorycznej.

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Program

*Anatomia i neurofizjologia rozwojowa
*Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
*Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
*Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
*Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
*Zaburzenia integracji sensorycznej
*Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
*Programowanie terapii w zaburzeniach SI
*Autyzm ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Zespół Downa ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Wybrane zespoły genetyczne ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Dziecko niedowidzące i niedosłyszące  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Zaburzenia mowy  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
*Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
*Terapia  SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
*Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
*Sala SI ćwiczenia praktyczne
*Pierwsza pmoc
*PRAKTYKA

Uzyskiwane uprawnienia

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce a  także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

 

integracja_sensoryczna

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

uwaga1Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki integracji sensorycznej uczymy i rozwijamy się przez zmysły. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, a w trakcie studiów jeszczcze bardziej sobie to uświadamiamy, że wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadzenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom porafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności. Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Cena: 50004200 zł

Czas trwania: 3 sem. -390 godz. - 100 godz. praktyk

Termin: 2017-03-25 - 2018-03-24

Ilość miejsc: 25

NOWOŚĆ - CENA PROMOCYJNA

ostatnie wolne miejsca

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
  • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
  • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
  • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Certyfikat SIS

  • cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 500 zł

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: