fbpx
rozwiń wszystkie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej (zobacz wzór)

UWAGA! Cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 500 zł

Kadra

Wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potrafią wykwalifikować wysokiej klasy terapeutów integracji sensorycznej.

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z zagadnieniem integracji sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zaznajomienie się z dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Wyposażenie w wiedzę spełniającą wymagania metody integracji sensorycznej. Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
  Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia mowy  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia  SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc

Uzyskiwane uprawnienia

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce, a  także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

 

integracja_sensoryczna

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Tworzenie różnorodnych i nowoczesnych materiały przedstawiających diagnozę i terapię logopedyczną
 • Prezentowanie najnowszych wyników badań i innowacji metodycznych istniejących współcześnie w omawianej dziedzinie
 • Wykwalifikowana kadra składająca się ze specjalistów integracji sensorycznej - terapeutów pracujących w placówkach oświatowych, pracowników naukowych, właścicieli gabinetów IS
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi urządzeniami technicznymi na zajęciach praktycznych w gabinecie integracji sensorycznej
 • Studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, a także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Liczne zajęcia praktyczne w gabinecie Integracji Sensorycznej
 • Warsztatowe opracowanie własnych pomysłów zajęć terapeutycznych, szeroki dostęp do materiałów i pomocy do prowadzenia diagnozy SI - karty, scenariusze i testy psychomotoryczne
 • Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
uwaga1Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki integracji sensorycznej uczymy i rozwijamy się przez zmysły. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, a w trakcie studiów jeszczcze bardziej sobie to uświadamiamy, że wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadzenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom porafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności. Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Cena: 4400 zł

Czas trwania: 3 sem. -500 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-02-20 - 2022-02-19

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

200 zł opłata rekrutacyjna + 4200 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Wyjątkowo wspaniali wykładowcy!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Certyfikat SIS

 • cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 500 zł

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

 

Skontaktuj się z nami: