fbpx
rozwiń wszystkie

Studia podyplomowe z integracji sensorycznej przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez ŚSW w Kielcach
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej (zobacz wzór)

UWAGA! Cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 700 zł

Kadra

Wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potrafią wykwalifikować wysokiej klasy terapeutów integracji sensorycznej.

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Cele

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z zagadnieniem integracji sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zaznajomienie się z dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Wyposażenie w wiedzę spełniającą wymagania metody integracji sensorycznej. Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Uzyskiwane uprawnienia

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce, a  także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Integracja sensoryczna - program studiów podyplomowych

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie oraz obrona pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4100 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej

Nasz instytut oferuje studia podyplomowe na kierunku integracji sensorycznej, które pozwolą poznać teoretyczne i praktyczne metody terapii integracji sensorycznej. Słuchacz studiów podyplomowych uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia postępowania diagnostycznego oraz właściwego oddziaływania terapeutycznego. W ramach studiów podyplomowych słuchacz będzie mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców – praktyków, co pozwoli na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową. Studia przyczynią się do poszerzenia własnych kompetencji zawodowych.

Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej - dlaczego warto?

 • Prezentowanie najnowszych wyników badań i innowacji metodycznych istniejących współcześnie w omawianej dziedzinie
 • Wykwalifikowana kadra składająca się ze specjalistów integracji sensorycznej - terapeutów pracujących w placówkach oświatowych, pracowników naukowych, właścicieli gabinetów IS
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi urządzeniami technicznymi na zajęciach praktycznych w gabinecie integracji sensorycznej
 • Studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, a także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Liczne zajęcia praktyczne w gabinecie Integracji Sensorycznej
 • Warsztatowe opracowanie własnych pomysłów zajęć terapeutycznych, szeroki dostęp do materiałów i pomocy do prowadzenia diagnozy SI - karty, scenariusze i testy psychomotoryczne
 • Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny obejmujący rejestrację bodźców sensorycznych, ich organizację oraz interpretację tak, aby mógł być wykorzystany w celowym i efektywnym działaniu podczas codziennego funkcjonowania każdego z nas i rozumienia otaczającego nas świata. Jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka m.in. w zakresie ruchu, koordynacji, emocji , uwagi i percepcji , ma wpływ na proces uczenia się.

Teoria integracji sensorycznej została zapoczątkowana przez dr A. Jean Ayres w latach sześćdziesiątych XX wieku, która wskazywała związek procesów integracji sensorycznej z procesem uczenia się. W miarę rozwoju człowieka procesy integracji sensorycznej powinny rozwijać się i doskonalić w sposób automatyczny i naturalny, a ich rezultatem powinno być efektywne działanie i reakcje adekwatne do wymogów otoczenia. W sytuacji nieprawidłowości w przebiegu procesów sensorycznych konieczne jest prowadzenie działań interwencyjnych, terapii w zakresie zaburzeń integracji sensorycznych celem ich korygowania, poprawiania lub/i kompensowania. Właściwa diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych oraz terapia integracji sensorycznej wymaga wiedzy z zakresu funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i znajomości zagadnień procesów integracji sensorycznej. Może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę.

uwaga1Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki integracji sensorycznej uczymy i rozwijamy się przez zmysły. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, a w trakcie studiów jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy, że wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności. Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 500 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

REKRUTACJA TRWA

Edycja 18
FORMA: HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Wyjątkowo wspaniali wykładowcy!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

 Certyfikat SIS

 • cena egzaminu do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej SIS to 700 zł

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • IS - ed. 18 

 

Skontaktuj się z nami: