Surdopedagogika – Pedagogika specjalna

525 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 6

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe z surdopedagogiki adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Cele studiów surdopedagogiki

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) – do pracy w szkołach, placówkach oraz ośrodkach specjalistycznych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program studiów Surdopedagogika

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
 • Schorzenia oraz wady słuchu
 • Elementy surdopsychologii
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Audiologia pedagogiczna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Surdologopedia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Metodyka rehabilitacji słuchu
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
 • Podstawy języka migowego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Surdopedagogika – studia podyplomowe

Surdopedagogika to edukacja osób niesłyszących, a także rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową. Studia na tym kierunku to doskonały sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy, potrzebnej do pracy z osobami, które mają problemy słuchowe. Surdopedagogika umożliwia zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej. Specjalistyczna wiedza pozyskana na studiach jest niezbędna do pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach oświaty.

Dlaczego warto

 • W ramach zajęć możliwość udziału w kursie I stopnia języka migowego
 • Oparcie zajęć na szerokiej bazie pomocy dydaktycznych, w tym wykorzystanie nagrań pracy z uczniem
 • Możliwość bezpośredniego poznania profesjonalnego sprzętu do badania słuchu oraz najnowszych metod diagnozy audiologicznej poprzez organizację zajęć w specjalistycznych gabinetach medycznych zajmujących się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych
 • Obserwacje pracy edukacyjnej i terapeutycznej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu, pozwalające na praktyczne poznanie metod i form pracy surdopedagogicznej
 • Poznanie różnorodnych propozycji wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z dzieckiem z wadą słuchu

Metody nauczania osób niesłyszących

Aby uczestniczyć w zajęciach na kierunku Surdopedagogika, musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków – posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć lub posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela również zostało uwzględnione przez program studiów. Absolwent studiów podyplomowych przede wszystkim nauczy się, jak dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci z wadą słuchu.

Wsparcie edukacyjne dla osób niesłyszących po studiach podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunki Surdopedagogika absolwent zyskuje szerokie możliwości kariery zawodowej. Kwalifikacje pedagoga specjalnego obejmują zakres edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, dysfunkcją słuchu lub zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Dzięki temu student, który ukończył surdopedagogikę, może pracować w szkołach podstawowych, średnich i przedszkolach. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne chętnie zatrudniają osoby znające język migowy.

Studia podyplomowe - Surdopedagogika – Pedagogika specjalna

Zajęcia hybrydowe

całość
5000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników