Technika

420 godz. – 60 godz. praktyk

Edycja 10

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotu technika, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia podyplomowe z techniki mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z  techniki w szkole oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotu technika.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele przedmiotu „Technika” we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z techniki wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia podyplomowe z techniki – program

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Technologie obróbki materiałów
 • Historia postępu technicznego
 • Technika w środowisku ucznia
 • Żywienie człowieka
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe – Technika

Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują i uprawniają nauczycieli innych specjalności do nauczania przedmiotu „technika” w szkole i do organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej i twórczej w zakresie tej dziedziny w szkolnictwie i pozostałych ośrodkach edukacyjnych. Choć lekcje techniki odbywają się tylko w klasach IV-VI szkoły podstawowej, to ten przedmiot jest niezwykle ważny z punktu widzenia wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków niezbędnych uczniom w dorosłym życiu. Szczegółowe informacje o studiach znajdą Państwo w ich opisie.

Studia podyplomowe z techniki – dlaczego warto?

 • Nowatorskie techniki prowadzenia zajęć.
 • Realizacja ciekawych projektów w toku studiów.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela techniki, poprzez liczne zajęcia warsztatowe.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, poprzez zachęcanie do tworzenia własnych projektów edukacyjnych.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Czego uczy nauczyciel techniki?

Nauczyciel techniki uczy z jednej strony zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na przyrodzie, dalej na matematyce, biologii, fizyce i informatyce, z drugiej świadomego korzystania ze zdobyczy techniki i technologii w dziedzinie m.in. wytwarzania dóbr, materiałów, narzędzi i urządzeń, a z trzeciej kultury, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ruchu drogowego. Ważnym elementami techniki są dziś mechatronika, w tym tworzenie czy programowanie prostej maszyny, urządzenia i robota, i wykorzystywanie nauki i technologii w działaniach proekologicznych.

Dlaczego akurat technika?

Zajęcia techniczne w szkole obejmują sporą ilość praktyki – z korzyścią dla zarówno nauczyciela, jak i jego uczniów, którzy znajdują w nich sens i przyjemność. Obcowanie z techniką w szkole oraz poza nią (w ramach np. kreatywnych warsztatów, kursów) w gigantycznym stopniu wpływa na rozwój dziecka. Kształtuje kulturę pracy, myślenie techniczne oraz sprawności manualne. Pozwala odkryć predyspozycje czy zainteresowania przyszłych inżynierów i budowniczych świata. Sprawia też, że młodzi ludzie stają się zaradniejsi i bardziej świadomi w życiu codziennym.

 Zdjęcia z przedstawienia

           

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Technika

Zajęcia hybrydowe

całość
4000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników