Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

450 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 9

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Wychowanie Fizyczne” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne  w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program

 • Anatomia
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc
 • Biochemia
 • Teoria i metodyka sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Fizjologia
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Emisja głosu
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Teoria i metodyka gier zespołowych – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy treningu ogólnorozwojowego
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Praktyka pedagogiczna

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej jest otrzymania świadectwa i obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4100 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35×45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – dlaczego warto?

 • Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.
 • Możliwość realizacji praktyk pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Tworzenie nowatorskich rozwiązań i konspektów lekcji w oparciu o różnorodne doświadczenie wykładowców
 • Zajęcia są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych np. gimnastyka korekcyjna z udziałem pacjentów, zajęcia z turystyki i rekreacji realizowane w terenie.
 • Wycieczki do ośrodków turystycznych dające możliwość realizacji zajęć terenowych takich jak nordic walking, pływanie, podstawy masażu, aerobic i fitness.

Studia podyplomowe – Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne zapewniają nauczycielom kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i różnego typu zajęć sportowych w szkole i w innych ośrodkach edukacyjnych. Program studiów obejmuje mnóstwo praktyki na sali gimnastycznej i w terenie oraz w ośrodkach turystycznych, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych rzeczywistych. Całości dopełnia przygotowanie do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

Czego uczą nauczyciele wychowania fizycznego?

Nauczycieli WF-u łączy dość specyficzna misja, bo WF to nie tylko sport, piłka nożna, biegi czy zajęcia na siłowni, czyli rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, ale przede wszystkim zdrowie, kształtowanie prawidłowej budowy ciała i codziennych nawyków podopiecznych. Ukierunkowane i świadome wychowanie fizyczne, jakie dziś reprezentuje ten szkolny przedmiot, ukształtowało się w epoce odrodzenia, a w XIX w. pojawiły się niezależne systemy wychowania fizycznego, z których dziś czerpiemy – współcześnie nauczyciel WF-u uczy wielu dziedzin sportowych, w tym fitnessu, aerobiku czy nordic walkingu, i zaznajamia uczniów z turystyką i rekreacją. W szerszym stopniu zajmuje się też takimi zagadnieniami jak edukacja zdrowotna i ćwiczenia korekcyjne. Rozwojowi wychowania fizycznego sprzyja wiele instytucji, dlatego pojawia się także potrzeba poznania kwestii organizacji czy prowadzenia imprez sportowych. W wychowaniu fizycznym niezmiernie ważne są też wartości, współpraca i przyjaźń – a to wszystko daje nauczycielowi ogromne pole do samorealizacji i satysfakcji.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Zajęcia stacjonarne

całość
4500 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników