Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

480 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia z autyzmu mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia podyplomowe z zakresu autyzmu przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uzyskane kompetencje dają możliwość pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dzieci z szeroko rozumianym spektrum autyzmu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia podyplomowe edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4100 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Pomoc w realizacji praktyk określonych w programie studiów.
 • Zajęcia odbywają się w szkole specjalnej.
 • Możliwość nabycia fachowej literatury.
 • Kadra dydaktyczna to autorzy wielu podręczników, publikacji, skryptów, artykułów, dyrektorzy oraz wieloletni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych oraz zakładów i ośrodków opieki dla niepełnosprawnych. To także eksperci zajmujący się pedagogiką specjalną, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią i medycyną.

 

Nowe rozporządzenie MEN

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

W ramach studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu słuchacz ma możliwość podejścia do dodatkowego egzaminu i otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uzyskanie uprawnień Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu oraz potwierdzającego kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii.

Aby otrzymać Certyfikat osoby zainteresowane zobowiązane są przed udziałem w egzaminie ukończyć studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, a także wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Certyfikat Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu jest wydawany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu (zobacz wzór).

Cena egzaminu i certyfikatu to 700 zł

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zajęcia hybrydowe

za całość
4500 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników