Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

400 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 11

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe plastyka i muzyka w szkole podstawowej są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia podyplomowe plastyka online mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej

mogą być zatrudnieni jako nauczyciele plastyki i/lub muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują ich również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenia kół zainteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
 • Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy muzykoterapii
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto wybrać kierunek studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej?

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i muzyki poprzez liczne zajęcia warsztatowe
 • Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie z nową podstawą programową i z uwzględnieniem interdyscyplinarności
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, możliwość tworzenia własnych programów, projektów edukacyjnych indywidualnych lub zespołowych
 • Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatralnych i montaży słowno-muzycznych
 • Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnograficznych i filharmonii

Edukacja muzyczna i plastyczna

Pasja do sztuki i muzyki to wyjątkowe cechy, które nie stanowią wyłącznie cech hobbystycznych. Artystyczna dusza to niewątpliwy atut na rynku pracy, wystarczy wiedzieć, jak w pełni to wykorzystać. Studia podyplomowe na kierunku Muzyka i plastyka w szkole podstawowej zapewniają profesjonalne wsparcie, ukierunkowanie i przede wszystkim wykształcenie potrzebne do nauczania w szkole.

Kwalifikacje zawodowe po kierunku Edukacja muzyczna i plastyczna

Edukacja muzyczna i plastyczna na studiach podyplomowych pozwala absolwentom uzyskać dodatkowe zatrudnienie w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji kieruje studia przede wszystkim dla osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej lub zajmujący już stanowisko nauczyciela, ale chcą mieć możliwość nauczania przedmiotów artystycznych. Posiadane kwalifikacje są także przydatne do prowadzenia własnej działalności artystycznej, kół zainteresowań w zakresie plastyki, pracy w ośrodkach oświatowo-wychowawczych i placówkach kulturalno-oświatowych.

Rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych z KIRE

Edukacja artystyczna pomaga studentom polepszyć kompetencje i umiejętności z zakresu muzyki i plastyki. W czasie studiów możliwe jest zdobycie różnorodnych technik plastycznych i umiejętności manualnych, rozwój zmysłu artystycznego i muzycznego. Nauka rysunku i malarstwa doskonale poprawia kreatywność. Absolwent potrafi również prowadzić przedmioty, gdzie nauczana jest gra na instrumentach muzycznych np. flecie. Edukacja artystyczna pokazuje także przydatne techniki ułatwiające naukę zdolności plastycznych i muzycznych i psychopedagogiczne podejście.

Prace uczestników 6 edycji

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Zajęcia hybrydowe

całość
4000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników